ZARZĄDZENIE NR OR.0050.52.2018

WÓJTA GMINY KLUCZE

z dnia 4 czerwca 2018 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Klucze na lata 2016 - 2026

Na podstawie art. 5a i art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz Uchwały nr LV/369/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Klucze na lata 2016 – 2026, w związku z art. 6.1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą nr XXIX/152/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Klucze,

zarządzam, co następuje:

1

 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami o zasięgu gminnym dotyczące projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Klucze na lata 2016 – 2026, zwanego dalej GPR.
 2. Celem konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1 jest:
 3. a) zebranie uwag, wniosków i opinii interesariuszy GPR, tj.: mieszkańców Gminy,  mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą, podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji Gminy Klucze działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, organów władzy publicznej, innych podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
 4. Zebrane informacje mogą mieć istotne znaczenie w procesie opracowania aktualizacji GPR.

2

 1. Konsultacjom społecznym zostanie poddany projekt aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Klucze na lata 2016 – 2026.
 2. Projekt, o których mowa w ust. 1 będzie dostępny do wglądu na stronie internetowej  Gminy Klucze, pod adresem gmina-klucze.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, przy ul. Partyzantów 1 w Kluczach
 3. Konsultacje prowadzone będą od dnia 05.06.2018 r. do dnia 06.07.2018 r.

 

3

Konsultacje odbywać się będą w formie:

 1. Zbierania uwag w postaci papierowej, w Urzędzie Gminy Klucze przy ul. Partyzantów 1, 32 -310 Klucze, na Dzienniku Podawczym  lub w Referacie Funduszy Zewnętrznych i Promocji – pokój nr 9 (parter),
 2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej, polegające na przesłaniu uwagi na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Spotkań konsultacyjnych, których termin i miejsce zostaną  podane do publicznej wiadomości.
 4. Spaceru studyjnego, którego termin i miejsce zostanie podane do publicznej wiadomości.

 

4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest: Referat Funduszy Zewnętrznych i Promocji.

 

5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.