Konsultacje Urzędu  Rozwój Gminy

Konsultacje społeczne projektu dokumentu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Klucze na lata 2023–2026 z perspektywą na lata 2027–2030

Wójt Gminy Klucze zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Klucze na lata 2023–2026 z perspektywą na lata 2027–2030

Konsultacja zakończona 2022-10-20

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje społeczne projektu dokumentu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Klucze na lata 2023–2026 z perspektywą na lata 2027–2030

Opis

Wójt Gminy Klucze zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Klucze na lata 2023–2026 z perspektywą na lata 2027–2030

Szczegółowy opis konsultacji

Z projektem Programu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, pokój nr 308, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki od 800 do 1600, w pozostałe dni tj. od wtorku do piątku w godz. od 730 do 1530 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klucze pod adresem http://bip.malopolska.pl/ugklucze i na Portalu Partycypacji Społecznej Urzędu Gminy Klucze pod adresem: https://konsultacje.gmina-klucze.pl/
Konsultacje trwają 21 dni od 30 września 2022r. do 20 października 2022r. (włącznie) i obejmują obszar gminy Klucze.
Zgodnie z art. 40 ustawy ooś uwagi i wnioski do projektu Programu mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie organu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi sporządzone w formie pisemnej na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik do niniejszego obwieszczenia można przesłać w terminie do dnia: 20 października 2022 roku (włącznie) na adres:
e-mail: klucze@gmina-klucze.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza konsultacji) wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje - POŚ”.
pocztowy: Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1; 32-310 Klucze
ePUAP: /8d866vuspf/Skrytka
Przedmiotowe konsultacje przeprowadza się w celu zebrania uwag zainteresowanych podmiotów prawnych i osób fizycznych w sprawie poddanej konsultacjom. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Klucze.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Klucze www.gmina-klucze.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kluczach: bip.malopolska.pl/ugklucze (ogłoszenia Wójta) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Klucze.

Podstawa prawna

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1029) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) i Uchwałą Nr XXIX/152/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Klucze, zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Obszar tematyczny

Rozwój Gminy

Administrator konsultacji

Joanna Milewska

Termin konsultacji

2022-09-30 - 2022-10-20

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2022-10-30

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2022-09-30
2022-09-30

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Klucze na lata 2023–2026 z perspektywą na lata 2027–2030
Termin
2022-09-30 - 2022-10-20
Koniec konsultacji: 2022-10-20

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Klucze na lata 2023–2026 z perspektywą na lata 2027–2030

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 853 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Do góry